Algemene Voorwaarden 

Inleiding 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Campermakelaar.nl. Deze voorwaarden worden gebruikt door Campermakelaar.nl, zijnde de Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA, en alle contractueel vastgelegde / aangesloten regio campermakelaars van Campermakelaar.nl.

Deze voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden die mogelijk worden gehanteerd in het handelsverkeer door de branche, douane, branche gerelateerde en andere partijen.

 

Campermakelaar.nl – Algemene voorwaarden voor de verkoper 

0. Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Koper: de koper van een motorvoertuig dat is aangeboden via campermakelaar.nl
b) Verkoper: de verkoper van een motorvoertuig dat is aangeboden via campermakelaar.nl
c) Tussenpersoon: een campermakelaar, lid van Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA.
d) Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA : Bernoullistraat 9, 5707 RX Helmond, KVK               nr 73093408
e) Overeenkomst: de bemiddelingsovereenkomst tussen verkoper en de tussenpersoon;
f) Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper;
g) Koopprijs: de prijs die koper aan verkoper verschuldigd is voor de aankoop van een motorvoertuig
h) RDW: Rijksdienst voor Wegverkeer.

 1. Onze diensten
  Wij treden op als tussenpersoon en doen voor de verkoper de introductie bij en van potentiële kopers. Wij treden, krachtens bemiddelingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:425 e.v. BW, op als tussenpersoon tussen de verkoper en de koper van het motorvoertuig. In het geval er sprake is van een succesvolle verkooptransactie ontvangen wij daarvoor een commissie kosten koper. Onze diensten bieden wij aan op basis van ‘no cure no pay’. Als tussenpersoon verzorgen wij elk aspect van de verkoop, inclusief advies met betrekking tot de marktomstandigheden, haalbaarheid van een bepaalde verkoopprijs, alle bijbehorende marketing, het organiseren en begeleiden van bezichtigingen en het afhandelen van biedingen. Ook verzorgen wij alle details van de verkoopprocedures van initiële aanvragen tot en met het ontvangen van de betaling. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor het succes van de verkoop, noch verstrekken wij enige garantie of verklaring hieromtrent. Wij kunnen niet garanderen dat het motorvoertuig zal worden verkocht.

2. Waardebepaling
Verkoper erkent dat zij van de tussenpersoon een taxatie van de waarde van het motorvoertuig heeft ontvangen (hierna: de “Taxatie”). Deze taxatie is vrijblijvend en niet juridisch bindend. De tussenpersoon behoudt zich het recht voor de taxatie op elk moment in te trekken zonder dat hieraan juridische consequenties verbonden zijn of aansprakelijkheid ten opzichte van de verkoper. De in de taxatie genoemde prijs is in Euro’s en inclusief BTW. De taxatie is in goed vertrouwen verstrekt en gebaseerd op de door de verkoper verstrekte informatie. Indien de door de verkoper verstrekte informatie onnauwkeurig, foutief of misleidend is resulteert dit in een onnauwkeurige taxatie waarop u als verkoper niet zult kunnen vertrouwen. De tussenpersoon accepteert geen aansprakelijkheid voor een incorrecte taxatie die door hem in goed vertrouwen werd verstrekt. De tussenpersoon voert een motorvoertuigcheck, vochtmeting en RDW registratiecontrole uit voordat de tussenpersoon beslist het motorvoertuig in bemiddeling te nemen. Deze motorvoertuigcheck, vochtmeting en RDW registratiecheck zijn een momentopname, vrijblijvend en niet juridisch bindend. De tussenpersoon behoudt zich het recht voor de motorvoertuigcheck, vochtmeting en RDW registratiecontrole op elk moment in te trekken zonder dat hieraan juridische consequenties verbonden zijn of aansprakelijkheid ten opzichte van de verkoper.

 1. Betaling
  3.1. Alle betalingen verlopen via de bedrijfsrekening van de betreffende campermakelaar/contactpersoon.
  3.2. Nadat de koopprijs door de campermakelaar is ontvangen, zal deze zorgdragen voor betaling van de koopsom aan de verkoper minus de commissie en de eventuele kosten.
 1. Looptijd
  De Overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van minimaal 90 dagen na de datum waarop deze werd ondertekend door de tussenpersoon en de verkoper en zal net zolang van kracht blijven totdat een verkoop is voltooid of de overeenkomst wordt geannuleerd in overeenstemming met hetgeen is bepaald in artikel 9.
 1. Garanties van de verkoper
  5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal verkoper geen activiteiten ontplooien die de uitvoering van de overeenkomst door de tussenpersoon zullen hinderen of bemoeilijken. Tevens zal verkoper geen andere tussenpersonen/makelaars inschakelen die het motorvoertuig trachten te verkopen, althans die bemiddelen bij de totstandkoming van een koopovereenkomst aangaande het motorvoertuig.
  5.2. De verkoper garandeert uitdrukkelijk aan de tussenpersoon en de koper dat:
  I. Al de door hem verstrekte informatie gedurende het taxatieproces nauwkeurig en waar is.
  II. Er op moment van levering aan de koper geen financiering op het motorvoertuig rust.
  III. Het motorvoertuig naar zijn beste weten niet door een verzekering is afgeschreven dan wel betrokken is geweest bij een ongeval of incident waardoor substantiële reparaties noodzakelijk zijn.
  IV. De kilometerstand (indien van toepassing) van het motorvoertuig juist en accuraat is en dat de kilometerteller naar beste weten niet is gemanipuleerd.
  V. Het motorvoertuig geen gebreken kent waarvan de koper op de hoogte gesteld zou moeten worden.
  VI. Er geen aanspraken van derden op het motorvoertuig rusten.
  VII. Hij of zij de eigenaar is van het motorvoertuig en tevens het recht heeft om het volledig en
  onbezwaard eigendomsrecht van het motorvoertuig aan de koper over te dragen, en
  VIII. Er geen andere personen of entiteiten bestaan die op het moment van totstandkoming van de koopovereenkomst enige recht ten aanzien van het motorvoertuig geldend kan maken.
  5.3. Verkoper vrijwaart de tussenpersoon ten aanzien van alle aanspraken van de koper en/of derden, alsmede van alle schade die door de tussenpersoon wordt geleden als gevolg van een schending van de onder artikel 5.2 bedoelde garanties.
  5.4. De verkoper zal de tussenpersoon voorzien van alle benodigde documentatie zoals, informatie over financiering, onderhoudsboekje, rekeningen, handleidingen, reserve sleutels etc. voor het tijdstip van ophalen/aflevering.
 1. Ophalen & aflevering
  Wanneer de tussenpersoon met de verkoper is overeengekomen dat de tussenpersoon het motorvoertuig zal ophalen en/of afleveren bij/aan koper, dan zal op voorhand tussen de verkoper en tussenpersoon een vergoeding voor deze dienst worden overeengekomen.
 1. Taxatie
  Het motorvoertuig is voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst door de tussenpersoon geïnspecteerd. Deze inspectie betreft een momentopname die bijdraagt aan een zo deugdelijk mogelijke vaststelling van een reële verkoopprijs. Er kunnen door de Verkoper echter geen rechten worden ontleend aan de taxatie zoals bedoeld in de eerste volzin van dit artikel. Verkoper is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor correcte nakoming van de met de koper tot stand te brengen Koopovereenkomst.
 1. Commissie en kosten
  8.1. Wanneer de koopovereenkomst tot stand gekomen is heeft de tussenpersoon recht op een commissie, alsmede heeft de tussenpersoon recht op vergoeding van kosten in geval dit tussen u en de tussenpersoon is overeengekomen en deze kosten niet reeds eerder in rekening zijn gebracht en zijn voldaan.
  8.2. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat overeenstemming bestaat over de koopprijs en dit als zodanig door koper en verkoper is bevestigd.
  8.3. Recht op vergoeding van commissie bestaat eveneens voor zover tijdens de looptijd van de overeenkomst een koopovereenkomst tot stand komt die niet het gevolg is van door de tussenpersoon verleende diensten.
  8.4. Naast de verschuldigdheid van commissie bedoeld in artikel 8.1. kunnen verkoper en de tussenpersoon overeenkomen dat de verkoper een vergoeding voor kosten van de tussenpersoon verschuldigd is.
 1. Annulering
  9.1. Verkoper is te allen tijde gerechtigd de opdracht op te zeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn.
  9.2. Is de overeenkomst door twee of meer verkopers ondertekend, dan kan de overeenkomst ook alleen door deze personen gezamenlijk worden geannuleerd.
  9.3. De tussenpersoon heeft bij opzegging van de overeenkomst recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten die zijn gemaakt ter uitvoering van de Overeenkomst. De tussenpersoon heeft, onverminderd hetgeen in artikel 9.5 is bepaald en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, recht op een vergoeding van €20,00 per dag vanaf de dagtekening van de bemiddelingsovereenkomst tot aan de ontbinding, als bedoeld in artikel 7:411 BW.
  9.4. In afwijking van artikel 9.3 heeft de tussenpersoon, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9.5. Geen recht op vergoeding van zijn commissie en/of kosten wanneer de opzegging plaatsvindt na de initiële periode van 90 dagen als omschreven in artikel 4.
  9.5. Als na beëindiging van de overeenkomst toch een koopovereenkomst tot stand komt, is de verkoper alsnog commissie en een kostenvergoeding aan de tussenpersoon verschuldigd voor zover de tussenpersoon aantoont dat die koopovereenkomst tot stand gekomen is ten gevolge van zijn dienstverlening of dat een koopovereenkomst is uitgebleven omdat de verkoper heeft gehandeld in strijd met artikel 5.1 van deze voorwaarden. De tussenpersoon heeft ook dan recht op een vergoeding van €20,00 per dag vanaf de dagtekening van de bemiddelingsovereenkomst tot aan de ontbinding tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  9.6. Verkoper is, voor zover hij/zij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geen schadevergoeding aan de tussenpersoon verschuldigd voor opzegging.
 1. Eigendom motorvoertuiggegevens
  Wanneer het motorvoertuig wordt opgenomen voor bemiddeling door Campermakelaar.nl wordt een motorvoertuigcontrole en vochtmeting door Campermakelaar.nl uitgevoerd. Daarnaast wordt een complete fotoreportage gemaakt van het motorvoertuig. Deze motorvoertuiggegevens en het fotomateriaal blijven eigendom van Campermakelaar.nl, ook na beëindiging van de overeenkomst en mag/mogen zonder toestemming van Campermakelaar.nl niet gebruikt worden.
 1. Aansprakelijkheid
  11.1. Noch de campermakelaar / tussenpersoon, noch Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA noch medewerkers of andere vertegenwoordigers zullen op enige wijze aansprakelijk kunnen zijn voor directe dan wel indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder begrepen winstderving en elke andere vorm van kosten of compensaties, tenzij sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de tussenpersoon.
  11.2. In geval de tussenpersoon, ondanks hetgeen is bepaald in artikel 11.1., in rechte aansprakelijk wordt gehouden, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van enkel de directe schade, welke schade gemaximeerd is tot maximaal 5% van het bedrag dat tussen koper en verkoper als koopprijs geldt c.q. zou hebben gegolden.

12. Privacy verklaring
12.1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Campermakelaar.nl persoonsgegevens van verkoper worden/zijn verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Campermakelaar.nl verwijst voor verdere informatie naar haar Privacyverklaring op www.campermakelaar.nl.
12.2. In aanvulling op artikel 12.1. merkt Campermakelaar.nl nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van verkoper verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 1. Aanpassingen
  Elke wijziging van de overeenkomst en / of deze voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen en namens de tussenpersoon ondertekend. Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd tot herziening en wijziging van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden over te gaan. Voor u zullen de voorwaarden die gelden op de datum van de overeenkomst van toepassing zijn.
 1. Toepasselijk recht
  Op deze overeenkomst en de daarbij geldende voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van geschillen is bevoegd de Nederlandse rechter die volgens de competentieregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering absoluut en relatief bevoegd is.

Helmond, 25-01-2021

   

 

Campermakelaar.nl – Algemene voorwaarden voor de koper 

0. Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Koper: de koper van een motorvoertuig dat is aangeboden via campermakelaar.nl
b) Verkoper: de verkoper van een motorvoertuig dat is aangeboden via campermakelaar.nl
c) Tussenpersoon: een campermakelaar, lid van Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA.
d) Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA : Bernoullistraat 9, 5707 RX Helmond, KVK nr 73093408
e) Overeenkomst: de bemiddelingsovereenkomst tussen verkoper en de tussenpersoon;
f) Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper;
g) Koopprijs: de prijs die koper aan verkoper verschuldigd is voor de aankoop van een motorvoertuig
h) RDW: Rijksdienst voor Wegverkeer.

 1. Recreatieve activa
  1.1. Alle door de tussenpersoon gepubliceerde beschrijvingen en afbeeldingen op de website van de tussenpersoon, in brochures of op andere plaatsen, dienen alleen ter identificatie. De tussenpersoon, de verkoper en hun respectievelijke medewerkers of vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de beschrijvingen en/of afwijkingen van afbeeldingen.
  1.2. De koper dient zich alvorens de overeenkomst te sluiten te vergewissen van de conditie van het motorvoertuig en dient zelf te beoordelen of het motorvoertuig aan zijn gerechtvaardigde verwachtingen zal voldoen. De tussenpersoon geeft geen garantie of verklaring af over de staat van het motorvoertuig, noch voor enige beschrijving zoals door verkoper kenbaar gemaakt. Alle aan het motorvoertuig gestelde voorwaarden en andere voorwaarden die betrekking hebben op het motorvoertuig (of uitdrukkelijk of impliciet door statuten of gewoonterecht) worden voor zover niet toegestaan binnen de wetgeving, uitgesloten.
  1.3. Elke verwijzing naar de leeftijd van het motormotorvoertuig heeft betrekking op de datum van de 1e registratie.
  1.4. Alle feitelijke gegevens betreffende de (motor)technische, fiscale, milieutechnische en overige informatie aangaande het motorvoertuig zijn afkomstig uit de openbare registers van de RDW. Mogelijke onjuistheden in het kentekenregister van de RDW kunnen niet aan de tussenpersoon worden tegengeworpen.
  1.5. De tussenpersoon heeft samen met de verkoper een camperopname gedaan en heeft een RDW-registratiecontrole uitgevoerd voordat de tussenpersoon beslist het motorvoertuig in bemiddeling te nemen voor de verkoper. Deze camperopname en de RDW-registratiecheck zijn een momentopname, vrijblijvend en bevrijden koper in geen geval van de in artikel 1.2. opgesomde uitgangspunten.
  1.6. De koper is zelf verantwoordelijk om te verifiëren of hij/zij beschikt over de gestelde eisen aan zijn/haar rijbewijsvermeldingen, e.e.a. zoals benodigd voor het besturen van het gekochte motorvoertuig.
 1. Basis van de verkoop
  2.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen treedt de tussenpersoon op als bemiddelaar voor de verkoper, e.e.a. zoals bedoeld in artikel 7:425 e.v. BW. Tussenpersoon treedt op als bemiddelaar namens de verkoper.
  2.2. Verkoper garandeert koper dat hij de rechtmatige eigenaar is van het motorvoertuig, dan wel dat hij gerechtigd is om het motorvoertuig namens verkoper te vervreemden, alsmede dat het motorvoertuig vrij is van claims van derden.
  2.3. Onverminderd het gestelde in artikel 1.2, kan het motorvoertuig verkocht worden met een door een derde partij verstrekte garantie, indien de koper deze garantie op het moment van koop wenst aan te schaffen.
  2.4. De verkoper, tussenpersoon en de medewerkers en/of vertegenwoordigers van tussenpersoon zijn niet aansprakelijk voor de administratie of handhaving van de in artikel 2 lid 3 genoemde garantie. Alle claims of zaken betrekking hebbende op deze garantie zullen door de koper en de derde partij dienen te worden geregeld in overeenstemming met de algemene voorwaarden behorend bij genoemde garantie.
 1. Betaling van aanbetaling en aankoopprijs
  3.1. Tenzij tussen koper en verkoper anders is overeengekomen zal koper de volledige koopsom onverwijld voldoen na het ondertekenen van de overeenkomst.
  3.2. In geval tussen verkoper en koper is overeengekomen dat koper een aanbetaling verschuldigd is, zal koper die aanbetaling voldoen binnen de door verkoper gestelde termijn. Het in dat geval resterende bedrag (inclusief de kosten voor de eventuele garantie zoals genoemd in 2.3), zijnde de totale koopsom verminderd met de aanbetaling(en), zal onverwijld na ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn voldaan.
  3.3. Alle betalingen aangaande de koopovereenkomst dienen, zonder opschorting en/of verrekening, te worden voldaan binnen de in de overeenkomst en deze voorwaarden benoemde termijnen. Als zodanig zijn de overeengekomen betalingstermijnen fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 aanhef onder a BW.
  3.4. Betalingen kunnen door koper slechts bevrijdend worden gedaan op de bedrijfsrekening van de tussenpersoon / campermakelaar.
 1. Ophalen van het motorvoertuig
  4.1. De koper zal, met inachtneming van het gestelde in artikel 4 lid 2, het motorvoertuig op eigen kosten en niet later dan 7 (zeven) dagen na totstandkoming van de koopovereenkomst ophalen/afhalen bij de verkoper, tenzij anders is overeengekomen.
  4.2. Het is de koper niet toegestaan het motorvoertuig te verplaatsen alvorens hij de koopsom volledig heeft voldaan.
 1. Motorvoertuig, eigendom & aansprakelijkheid
  5.1. Het eigendom van het motorvoertuig wordt niet overgedragen aan de koper voordat deze de volledige koopsom heeft voldaan overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 4.2.
  5.2. Vanaf het moment dat het motorvoertuig aan koper is geleverd, is koper volledig verantwoordelijk voor verlies van en/of schade aan het motorvoertuig.
  5.3. In geval koper in verzuim verkeert, dan wel voor zover koper het motorvoertuig niet uiterlijk binnen zeven dagen(tenzij anders overeengekomen) na totstandkoming van de koopovereenkomst heeft opgehaald c.q. heeft afgenomen, zal eveneens sprake zijn van risico-overgang. Noch de tussenpersoon, noch zijn medewerkers of vertegenwoordigers zijn vanaf dat moment voor enig verlies of schade aan het motorvoertuig aansprakelijk, zelfs niet wanneer het motorvoertuig onder beheer en/of toezicht van de tussenpersoon staat.
  5.4. De koper is zelf verantwoordelijk om ervoor zorg te dragen dat hij voldoet aan alle wettelijke eisen met betrekking tot het eigendom en/of het gebruik van het motorvoertuig. Dit met inbegrip van het verkrijgen van alle relevante vergunningen en verzekeringen.
 1. Aansprakelijkheid
  6.1. Tussenpersoon is in geen geval aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de koopovereenkomst door verkoper en als gevolg daarvan ontstane schade aan de zijde van koper.
 1. Privacy verklaring
  7.1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Campermakelaar.nl en/of de Tussenpersoon persoonsgegevens van koper worden/zijn verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Campermakelaar.nl verwijst voor verdere informatie naar haar Privacy Verklaring op www.campermakelaar.nl.
  7.2. In aanvulling op artikel 7.1. merkt Campermakelaar.nl nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van koper verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 1. Aanpassingen
  8.1. Elke wijziging van een (koop)overeenkomst tussen koper en verkoper zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen. Tussenpersoon behoudt zich het recht voor om deze uitgangspunten te herzien en/of te wijzigen.
 1. Toepasselijk recht
  9.1. Op de overeenkomst tussen koper en verkoper en de daarbij geldende voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van geschillen is bevoegd de Nederlandse rechter die volgens de competentieregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering absoluut en relatief bevoegd is.

Helmond, 25-01-2021