fbpx

Algemene Voorwaarden 

Inleiding 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Campermakelaar.nl, welke worden gehanteerd voor de bemiddeling bij de verkoop van uw camper en aanschaf van uw camper. 

 

Deze voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden die mogelijk worden gehanteerd in het handelsverkeer door de branche, douane, branche gerelateerde en andere partijen. 

 

Campermakelaar.nl – Algemene voorwaarden voor de verkoper 

Onze diensten 

Wij verzorgen voor u als verkoper de introductie bij en van potentiële kopers. Wij treden op als tussenpersoon tussen u (de verkoper) en de koper van het voertuig. In het geval er sprake is van een succesvolle verkooptransactie ontvangen wij daarvoor een commissie. Onze diensten bieden wij aan op basis van ‘no cure no pay‘. Als tussenpersoon verzorgen wij elk aspect van de verkoop, inclusief advies met betrekking tot de marktomstandigheden, haalbaarheid van een bepaalde verkoopprijs, alle bijbehorende marketing, het organiseren en begeleiden van bezichtigingen en het aan u doorgeven van biedingen. Ook verzorgen wij alle details van de verkoopprocedures van initiële aanvragen tot en met het ontvangen van de betaling. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor het succes van de verkoop, noch verstrekken wij enige garantie of verklaring hieromtrent. Wij kunnen niet garanderen dat het voertuig zal worden verkocht. 

 

Waardebepaling 

U erkent dat u van ons een taxatie van de waarde van het voertuig heeft ontvangen (de “Taxatie”). Deze taxatie is vrijblijvend er niet juridisch bindend. De tussenpersoon behoudt zich het recht voor de taxatie op elk moment in te trekken zonder dat hieraan juridische consequenties verbonden zijn of aansprakelijkheid ten opzichte van de verkoper. De in de taxatie genoemde prijs is in Euro’s en inclusief BTW. De taxatie is in goed vertrouwen verstrekt en gebaseerd op de door de verkoper verstrekte informatie. Indien de door de verkoper verstrekte informatie onnauwkeurig, foutief of misleidend is resulteert dit in een onnauwkeurige taxatie waarop u als verkoper niet zult kunnen vertrouwen. De tussenpersoon accepteert geen aansprakelijkheid voor een incorrecte taxatie die door hem in goed vertrouwen werd verstrekt 

 

Betaling 

Zodra de koper de geaccepteerde aankoopprijs van het voertuig volledig heeft betaald aan Campermakelaar.nl via een betaling op de bedrijfsrekening zal de commissie van het bedrag van de aankoopprijs worden afgetrokken en het saldo worden betaald aan de verkoper. Campermakelaar.nl zal de verkoper zo spoedig mogelijk na afronding van de verkoop betalen. De afronding wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de tussenpersoon de gelden van de koper van het voertuig heeft ontvangen. 

 

Deugdelijkheid 

De overeenkomst blijft van kracht voor een periode en minimaal 90 dagen na de datum waarop deze werd ondertekend door de tussenpersoon en de verkoper en zal net zolang van kracht blijven totdat een verkoop is voltooid of de overeenkomst wordt geannuleerd in overeenstemming met de hieronder genoemde annulering clausule. De overeenkomst geeft de tussenpersoon het exclusieve recht om het voertuig te verkopen voor de duur van de overeenkomst. Wanneer de verkoop is overeengekomen terwijl de voorwaarden van kracht zijn is de verkoper ons commissie verschuldigd en dient hij deze te betalen ongeacht wie de koper is en of deze koper is voorgesteld door de tussenpersoon. Indien de verkoper het voertuig gedurende de looptijd overeenkomst zelf en zonder de assistentie van de tussenpersoon verkoopt zal een vergoeding dienen te worden betaald aan de tussenpersoon. Deze vergoeding zal een bedrag zijn dat gelijk is aan 10% van de oorspronkelijk gepubliceerde verkoopprijs van het voertuig met een minimum € 2000,00 en een maximum van € 5000,00. 

 

Garanties van de verkoper 

De verkoper garandeert uitdrukkelijk dat: 

 

Al de door hem verstrekte informatie gedurende het taxatie proces nauwkeurig en waar is. 

 1. Er geen financiering op het voertuig rust.

III. Het voertuig naar zijn beste weten niet door een verzekering is afgeschreven dan wel betrokken is geweest bij een serieus ongeluk of incident waardoor substantiële reparaties noodzakelijk zijn. 

 1. De km stand (indien van toepassing) van het voertuig juist en accuraat is en dat de km teller naar beste weten niet is gemanipuleerd.
 2. Het voertuig geen verborgen gebreken heeft waarvan de koper op de hoogte gesteld zou moeten worden.
 3. Er geen twijfel is verborgen aanspraken van derden zijn op het voertuig.

VII. Hij of zij de wettelijke eigenaar is van het voertuig en tevens het recht heeft om het volledig en onbezwaard eigendomsrecht van het voertuig aan de koper over te dragen en 

VIII. Er geen andere persoon of entiteit enige claim kan leggen op het voertuig. 

De verkoper vrijwaart de tussenpersoon ten aanzien van enige en alle verliezen, kosten of uitgaven die door de tussenpersoon als gevolg van een schending door de verkoper van een van de bovenstaande garanties als gevolg van onjuiste informatieverstrekking aan de koper van het voertuig. 

 

Voorbehoud in verband met financiering 

Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om bekend te maken wanneer er een bestaande financiering op het voertuig rust. 

De tussenpersoon mag ermee instemmen om uit naam van de koper de bestaande financiering te verrekenen met de betaling aan de verkoper van het voertuig. 

Indien de overeengekomen verkoopprijs lager is dan het bedrag dat benodigd is om de financiering in te lossen, dan dient de verkoper het verschil aan de tussenpersoon te voldoen voordat de tussenpersoon de betreffende financiering inlost. 

De verkoper blijft ten opzichte van de financieringsmaatschappij ten allen tijde aansprakelijk totdat de financiering op legale wijze is beëindigd. De tussenpersoon aanvaardt op geen enkele wijze en enig moment aansprakelijkheid met betrekking tot de betreffende financiering. 

De tussenpersoon zal zich naar redelijkheid inspannen om het ter verrekening te betalen bedrag voor de uiterste betaaldatum te voldoen. De verkoper is er voor verantwoordelijk de tussenpersoon te informeren over de uiterste betaaldatum. De tussenpersoon aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer betaling niet, of niet voor de uiterste betaaldatum kan plaatsvinden. 

 

Ophalen & aflevering 

Wanneer de tussenpersoon met de verkoper is overeengekomen dat hij het voertuig zal ophalen of afleveren zal op voorhand tussen de verkoper en tussenpersoon een vergoeding voor deze dienst worden afgesproken. 

De verkoper zal de tussenpersoon voorzien van alle benodigde documentatie zoals, informatie over financiering, onderhoudsboekje, rekeningen, handleidingen, reserve sleutels etc. voor het tijdstip van ophalen/aflevering. 

 

Taxatie 

Het voertuig zal door een vertegenwoordiger van de tussenpersoon worden geïnspecteerd vóór het afsluiten van de overeenkomst. 

Een aangepaste waardebepaling kan worden aangeboden indien de staat van het voertuig niet overeenkomt met de verstrekte informatie en deze zodanig afwijkt dat dit van substantiële invloed is op de waarde van het voertuig dan wel dat er zaken naar voren komen die de waarde beïnvloeden. 

 

Commissie 

Wanneer de verkoop is overeengekomen, accepteert de verkoper dat hij het netto bedrag zal ontvangen, zijnde het verschil tussen de overeengekomen bruto verkoopprijs minus de commissie verschuldigd aan de tussenpersoon en eventuele andere kosten waarmee de verkoper heeft ingestemd. Onze commissie heeft de vorm van een koperspremie. Deze zal al zijn afgetrokken van de bruto verkoopprijs wanneer u een bieding van ons doorkrijgt. Het door u geaccepteerde bedrag ontvangt u zonder dat hierop nog verdere kosten in mindering zijn gebracht. De commissie bent u verschuldigd op het moment dat u instemt met de verkoop. Ter verduidelijking: U accepteert een verkoop op het moment dat u, mondeling of op enige wijze instemt met het bod wat wij u presenteren. 

 

Annulering 

Wanneer deze overeenkomst op afstand is gesloten heeft de verkoper het recht deze overeenkomst zonder opgaaf van reden op te zeggen binnen 14 dagen na de datum van ondertekening van deze overeenkomst (de Bedenktijd). Indien de verkoper ermee instemt dat de door de tussenpersoon geleverde dienst aanvangt binnen deze bedenktijd kan de verkoper, zelfs wanneer hij tot annulering van de overeenkomst besluit, verplicht worden te betalen voor de goederen en diensten die zijn geleverd vóór het moment van annuleren. 

Buiten het bovengenoemde recht op annulering binnen de bedenktijd mag elk van de partijen de overeenkomst op elk moment na de initiële termijn van 90 dagen beëindigen, waarbij een opzegtermijn van 30 dagen dient te worden aangehouden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien u de overeenkomst met ons op dag 90 wenst te beëindigen dan dienen wij uw schriftelijke opzegging uiterlijk op de 60ste dag te hebben ontvangen. De schriftelijke annulering dient u per aangetekende post aan ons te versturen en voor ontvangst te zijn getekend. Wanneer u de overeenkomst na de bedenktijd opzegt zullen er indien u binnen de initiële periode van 90 dagen of zonder inachtneming van de 30 dagen opzegtermijn opzegt annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen gelijk zijn aan de kosten welke de tussenpersoon heeft gemaakt voor het nakomen van zijn verplichtingen vanaf de start van de overeenkomst tot de datum van beëindiging met een maximum van € 1000,00 

 

Vervolgschade 

Noch de tussenpersoon, noch Campermakelaar.nl, medewerkers of andere vertegenwoordigers zullen aansprakelijk zijn voor directe dan wel indirecte vervolgschade van welke aard dan ook, waarin begrepen winstderving en elke andere vorm van kosten of compensaties. Dit geldt ook voor schades en/of boetes ontstaan tijdens een proefrit.

  

Privacy beleid 

De tussenpersoon zal zorgdragen voor verantwoordelijk gegevensbeheer en zich houden aan de wet bescherming persoonsgegevens. We garanderen de privacy van onze gebruikers en de zullen de persoonlijke informatie, welke wij van hen ontvangen veilig bewaren. 

 

Aanpassingen 

Elke wijziging van de overeenkomst en / of deze voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen en namens de tussenpersoon ondertekend. Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd tot herziening en wijziging van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden over te gaan. Voor u zullen de voorwaarden die gelden op de datum van de overeenkomst van toepassing zijn. 

 

Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst en de daarbij geldende voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

In overeenstemming met de voorwaarden heeft u het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen op te zeggen zonder opgaaf van reden. 

De bedenktijd loopt af 14 dagen na datum ondertekening van deze overeenkomst. 

Om gebruik te kunnen maken van het recht om deze overeenkomst op te zeggen dient u ons in duidelijke woorden op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. U kunt eventueel gebruik maken van ons opzegformulier. U dient te kunnen aantonen dat en wanneer u de overeenkomst heeft opgezegd. Uw opzegging dient voor het aflopen van de bedenktijd bij ons binnen te zijn. 

   

 

Campermakelaar.nl – Algemene voorwaarden voor de koper 

 

Recreatieve activa 

1.1 Alle beschrijvingen en afbeeldingen op de website van de tussenpersoon, in brochures of op andere plaatsen door deze gepubliceerd, dienen alleen ter identificatie. De tussenpersoon, verkoper en hun respectievelijke medewerkers of vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de beschrijving. 

1.2 De koper dient zich voor de koop te vergewissen van de conditie van het voertuig en zelf te beoordelen of het voertuig aan de beschrijving voldoet. Het voertuig wordt verkocht in de staat “zoals het eruitziet”. De tussenpersoon geeft geen garantie of verklaring af over de staat van het voertuig nog of deze overeenkomt met enige beschrijving. Alle aan het voertuig gestelde voorwaarden en andere voorwaarden die betrekking hebben op de camper (of uitdrukkelijk of impliciet door statuten of gewoonterecht) worden voor zover niet toegestaan binnen de wetgeving, uitgesloten. 

1.3 Elke verwijzing naar de leeftijd van het voertuig heeft betrekking op de datum van de 1e registratie in Nederland. 

 

Basis van de verkoop 

2.1 De tussenpersoon treedt op uit naam van en als vertegenwoordiger van de verkoper. 

2.2 De verkoper garandeert de koper dat hij de rechtmatige eigenaar is van het voertuig, dan wel dat hij gemachtigd is door de rechtmatige eigenaar om het voertuig te verkopen en het voertuig vrij is van claims door derden. 

2.3 Onverminderd het gestelde in artikel 1 lid 2, kan het voertuig verkocht worden met een door een derde partij verstrekte garantie, indien de koper deze garantie op het moment van koop wenst aan te schaffen. 

2.4 De verkoper, tussenpersoon en hun medewerkers en/of vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor de administratie of handhaving van de in artikel 2 lid 3 genoemde garantie. Alle claims of zaken betrekking hebbende op deze garantie zullen door de koper en de derde partij dienen te worden geregeld in overeenstemming met de algemene voorwaarden behorend bij genoemde garantie. 

 

Betaling van aanbetaling en aankoopprijs 

3.1 De koper zal het deposito direct voldoen bij het ondertekenen van de overeenkomst, op welk moment de overeenkomst direct van kracht wordt. Het resterende bedrag (inclusief de kosten voor de eventueel aangeschafte garantie, zoals genoemd in artikel 2 lid 3) zal volledig zijn voldaan binnen 7 dagen na ondertekening. 

3.2 De tussenpersoon zal alle van de koper ontvangen bedragen (minus de tussen verkoper en tussenpersoon overeengekomen commissie) storten op een rekening op naam van de verkoper. 

 

Ophalen van het voertuig 

4.1 De koper zal, met inachtneming van het gestelde in artikel 4 lid 2, het voertuig op eigen kosten en niet later dan 7 dagen na de datum van ondertekening van de overeenkomst ophalen. 

4.2 Het is de koper niet toegestaan het voertuig te verplaatsen alvorens hij de koopsom volledig aan de tussenpersoon of verkoper heeft voldaan. Niettegenstaande het voorgaande is de koper aan de tussenpersoon een vergoeding verschuldigd voor de opslag en het verplaatsen van het voertuig evenals kosten voor verzekeringen indien het voertuig door koper niet binnen 7 dagen na ondertekening van de overeenkomst is opgehaald. 

 

Voertuig, eigendom & aansprakelijkheid 

5.1 Het eigendom van het voertuig wordt niet overgedragen aan de koper voordat deze de volledige koopsom aan de tussenpersoon of verkoper heeft voldaan. 

5.2 Koper is volledig verantwoordelijk voor verlies van of schade aan het voertuig vanaf het moment dat hij het voertuig ophaalt dan wel vanaf 7 dagen na datum van de ondertekeningovereenkomst (al naar gelang wat eerder is). Noch de tussenpersoon noch zijn medewerkers of vertegenwoordigers zullen daarna verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade (behalve indien en voor zover veroorzaakt door een handeling of nalatigheid van hen) aan het voertuig indien dat nog onder hun beheer of toezicht staat. 

5.3 De koper is zelf verantwoordelijk om ervoor zorg te dragen dat hij voldoet aan alle wettelijke eisen met betrekking tot het eigendom en/of het gebruik van het voertuig. Dit met inbegrip van het verkrijgen van alle relevante vergunningen, toestemmingen en verzekeringen. 

6 Beperking van de aansprakelijkheid 

6.1 Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor zaken waarvoor een dergelijke beperking of uitsluiting onwettig zou zijn. 

6.2 Met inachtneming van artikel 6 lid 1: 

 1. wij zullen in geen geval ten opzichte van u aansprakelijk zijn, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voor enig verlies van winst of enige indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband staat met deze Voorwaarden; en
 2. onze totale aansprakelijkheid ten opzichte van u voor alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden zullen in geen geval meer bedragen dan de prijs van het voertuig.

6.3 Voor zover wettelijk toegestaan, is artikel 7:5 BW, (consumentenkoop) niet van toepassing binnen deze voorwaarden 

 

Rechtsmiddelen voor niet nakomen van verplichtingen door de koper 

7.1 Indien het voertuig niet volledig is betaald of niet is opgehaald conform hetgeen is bepaald in de artikelen 3 lid 1 en 4 lid 1, of ingeval er sprake is van enige andere overtreding van deze voorwaarden, heeft de tussenpersoon, als vertegenwoordiger van de verkoper het recht om één of meer van de volgende rechten of rechtsmiddelen ten uitvoer te brengen: 

 1. het ondernemen van juridische stappen tegen de koper voor het verhalen van schade, waaronder begrepen de commissie voor Campermakelaar.nl, zijnde een percentage van 10% van de verkoopprijs; het ontbinden van de verkoop van het voertuig aan de koper, waarbij de koper de door hem verstrekte borgsom verbeurt;
 2. het opnieuw verkopen of doen verkopen van het voertuig via een openbare veiling of particuliere verkoop, waarbij de koper een eventueel verschil met de oorspronkelijke verkoopprijs aan de tussenpersoon via betaling aan stichting derdenrekening dienen te compenseren (dit na aftrek van de eventuele door koper gedane aanbetaling en toevoeging van de gemaakte kosten ten behoeve van de wederverkoop) en een eventuele extra opbrengst ten goede zal komen aan de tussenpersoon;

III. het verwijderen of opslaan van het voertuig (in de opslag van de tussenpersoon of op welke wijze dan ook) inclusief het verzekeren van het voertuig; 

 1. Het aan de koper in rekening brengen van rente over de uitstaande bedragen in het kader van artikel 3 lid 1 vanaf de datum dat zulk bedrag verschuldigd was tegen een rente van 4% bovenop de door de Nederlandse bank vastgestelde basisrente per maand;
 2. Het beheren van het voertuig tot het moment waarop de koper het verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan, waarna het voertuig zal worden vrijgegeven.
 3. Alle bedragen die aan de koper verschuldigd zijn of op enig moment aan de koper verschuldigd zullen zijn te verrekenen met de koopsom en om alle eigendommen van de koper welke in het bezit zijn van de tussenpersoon in onderpand te houden.

 

Aanpassingen 

8.1 Elke wijziging van overeenkomst en/of deze voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen en namens de tussenpersoon ondertekend. Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd tot herziening en wijziging van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden over te gaan. Voor u zullen de voorwaarden die gelden op de datum van de overeenkomst van toepassing zijn. 

 

Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst en de daarbij geldende voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Edition (5) 1NL – 1.3.2016 

Share This