Algemene Voorwaarden 

 

Campermakelaar.nl – Algemene voorwaarden voor Verkoper

Dit zijn de algemene voorwaarden van Campermakelaar.nl. Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Campermakelaar.nl, zijnde de Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA, en alle contractueel vastgelegde / aangesloten regio campermakelaars van Campermakelaar.nl.

Deze algemene voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden die mogelijk worden gehanteerd in het handelsverkeer door de branche, douane, branche gerelateerde en andere partijen.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter beginnend, in de navolgende betekenis gebruikt.

 • Koper: koper van een motorvoertuig dat is aangeboden via een bij Campermakelaar.nl aangesloten tussenpersoon.
 • Verkoper: verkoper van een motorvoertuig dat is aangeboden via Campermakelaar.nl.
 • Tussenpersoon: een campermakelaar, lid van Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA.
 • Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA: Bernoullistraat 9, 5707 RX Helmond, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73093408.
 • Bemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Tussenpersoon die voorziet in het door bemiddeling van Tussenpersoon verkopen van het door Verkoper aangeboden motorvoertuig.
 • Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper in het kader waarvan Verkoper het betreffende motorvoertuig aan Koper levert.
 • RDW: Rijksdienst voor Wegverkeer.
 1. Diensten van Tussenpersoon
  1.1 Tussenpersoon treedt op als bemiddelaar in de zin van artikel 7:425 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (BW) door motorvoertuigen namens Verkopers aan te bieden en te verkopen aan potentiële Kopers. Met Verkoper komt Tussenpersoon een bedrag overeen dat aan Verkoper wordt uitbetaald indien een Koopovereenkomst tot stand komt. Dit betreft de prijs van het motorvoertuig dat Verkoper ontvangt voor de verkoop daarvan. Er worden door Tussenpersoon geen kosten in rekening gebracht aan Verkoper, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk tussen hen is overeengekomen.

1.2 Tussenpersoon heeft op basis van de bemiddelingsovereenkomst uitsluitend een inspanningsverplichting, teneinde een Koopovereenkomst te bewerkstelling. Daartoe verzorgt Tussenpersoon elk aspect van de verkoop van het motorvoertuig, inclusief advies met betrekking tot de marktomstandigheden, haalbaarheid van een bepaalde prijs, alle bijbehorende marketing, het organiseren en begeleiden van bezichtigingen en het afhandelen van biedingen. Ook verzorgt Tussenpersoon alle details van de verkoopprocedures, van initiële aanvragen tot en met het ontvangen van de betaling. Op Tussenpersoon rust geen enkele verantwoordelijkheid voor het succes van de verkoop, noch verstrekt Tussenpersoon enige garantie hieromtrent. Tussenpersoon kan nimmer garanderen dat het motorvoertuig van Verkoper zal worden verkocht.

 1. Waardebepaling
  Verkoper erkent dat hij van Tussenpersoon een bepaling van de waarde van het motorvoertuig heeft ontvangen. Deze waardebepaling is vrijblijvend en juridisch niet bindend. Tussenpersoon behoudt zich het recht voor de waardebepaling op elk moment in te trekken zonder dat hieraan juridische consequenties verbonden zijn of aansprakelijkheid bestaat ten opzichte van Verkoper. De in het kader van de waardebepaling genoemde prijs is in euro en inclusief btw. De waardebepaling is in goed vertrouwen verstrekt en gebaseerd op de door Verkoper verstrekte informatie. Indien de door Verkoper verstrekte informatie onnauwkeurig, foutief of misleidend is, resulteert dit in een onnauwkeurige waardebepaling waarop Verkoper niet zal kunnen vertrouwen. Tussenpersoon accepteert geen aansprakelijkheid voor een incorrecte waardebepaling die door hem in goed vertrouwen werd verstrekt. Verkoper is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor correcte nakoming van de met Koper tot stand gekomen Koopovereenkomst. Tussenpersoon voert een motorvoertuigcheck, vochtmeting en RDW-registratiecontrole uit voordat Tussenpersoon de Bemiddelingsovereenkomst sluit. Deze motorvoertuigcheck, vochtmeting en RDW-registratiecheck zijn een momentopname, vrijblijvend en juridisch niet bindend. Tussenpersoon behoudt zich het recht voor de motorvoertuigcheck, vochtmeting en RDW-registratiecontrole op elk moment in te trekken zonder dat hieraan juridische consequenties verbonden zijn of aansprakelijkheid bestaat ten opzichte van Verkoper.
 2. Betaling
  3.1. Alle betalingen verlopen via de bedrijfsrekening van de betreffende Tussenpersoon.
  3.2. Nadat van Koper de betaling van de volledige koopsom van het motorvoertuig door Tussenpersoon is ontvangen, zal Tussenpersoon het tussen Tussenpersoon en Verkoper overeengekomen bedrag aan Verkoper uitbetalen.
  3.3. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat Verkoper kosten aan Tussenpersoon verschuldigd is, is Tussenpersoon gerechtigd deze kosten te verrekenen met het bedrag als bedoeld in 3.2. uitbetaald.
 3. Looptijd en opzegging van de Bemiddelingsovereenkomst
  4.1. De Bemiddelingsovereenkomst wordt, met ingang van de datum waarop deze werd ondertekend door Tussenpersoon en Verkoper, aangegaan voor een minimale looptijd van 90 dagen. De Bemiddelingsovereenkomst duurt ook na verstrijken van deze looptijd voort totdat ten aanzien van het betreffende motorvoertuig een Koopovereenkomst tot stand komt, tenzij Tussenpersoon of Verkoper de Bemiddelingsovereenkomst heeft opgezegd conform het bepaalde in de volgende leden van dit artikel 4.

4.2. Verkoper is te allen tijde gerechtigd de Bemiddelingsovereenkomst op te zeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn.
4.3. Is de Bemiddelingsovereenkomst door twee of meer Verkopers ondertekend, dan kan de Bemiddelingsovereenkomst ook alleen door deze personen gezamenlijk worden opgezegd.
4.4. Tussenpersoon heeft bij opzegging van de Bemiddelingsovereenkomst recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten die zijn gemaakt ter uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst. Tussenpersoon heeft, onverminderd hetgeen in artikel 4.5 is bepaald en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, recht op een vergoeding van € 30,00 incl. BTW per dag vanaf de dagtekening van de Bemiddelingsovereenkomst tot aan de dag van de opzegging.
4.5. In afwijking van artikel 4.4. heeft Tussenpersoon, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4.6. geen recht op vergoeding als bedoeld in 4.4. als opzegging plaatsvindt na de initiële periode van 90 dagen als omschreven in artikel 4.1
4.6. Als na opzegging van de Bemiddelingsovereenkomst door Verkoper toch een Koopovereenkomst tot stand komt, is Verkoper een vergoeding aan Tussenpersoon verschuldigd ter grootte van het verschil tussen de prijs die Verkoper heeft ontvangen voor het motorvoertuig en het bedrag waarop Verkoper jegens Tussenpersoon aanspraak had gemaakt indien het motorvoertuig krachtens de opgezegde Bemiddelingsovereenkomst was verkocht, mits Tussenpersoon aantoont dat die buiten Tussenpersoon om gesloten koopovereenkomst tot stand gekomen is ten gevolge van zijn dienstverlening of dat een Koopovereenkomst is uitgebleven omdat Verkoper heeft gehandeld in strijd met artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden. Tussenpersoon heeft ook dan recht op een vergoeding van €30,00 per dag vanaf de dagtekening van de Bemiddelingsovereenkomst tot aan de opzegging, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4.7. Verkoper is, indien hij in het kader van de Bemiddelingsovereenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, geen schadevergoeding aan Tussenpersoon verschuldigd voor opzegging.

 1. Garanties van Verkoper
  5.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zal Verkoper geen activiteiten ontplooien die de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst door Tussenpersoon zullen hinderen of bemoeilijken. Tevens zal Verkoper geen andere tussenpersonen/makelaars inschakelen die het motorvoertuig trachten te verkopen, althans die bemiddelen bij de totstandkoming van een koopovereenkomst aangaande het motorvoertuig.
  5.2. Verkoper garandeert aan Tussenpersoon en Koper dat:
  I. Al de door hem verstrekte informatie gedurende het waardebepalingsproces nauwkeurig en waar is;
  II. Er op moment van levering aan Koper geen financiering op het motorvoertuig rust;
  III. Het motorvoertuig naar zijn beste weten niet door een verzekering is afgeschreven dan wel betrokken is geweest bij een ongeval of incident waardoor substantiële reparaties noodzakelijk zijn;
  IV. De kilometerstand (indien van toepassing) van het motorvoertuig juist en accuraat is en dat de kilometerteller naar beste weten niet is gemanipuleerd;
  V. Het motorvoertuig geen gebreken kent waarvan Koper op de hoogte gesteld zou moeten worden;
  VI. Er geen aanspraken van derden op het motorvoertuig rusten;
  VII. Hij of zij de eigenaar is van het motorvoertuig en tevens het recht heeft om het volledig en
  onbezwaard eigendomsrecht van het motorvoertuig aan Koper over te dragen, en;
  VIII. Er geen andere personen of entiteiten bestaan die op het moment van totstandkoming van de Koopovereenkomst enig recht ten aanzien van het motorvoertuig geldend kan maken.
  5.3. Verkoper vrijwaart Tussenpersoon ten aanzien van alle aanspraken van Koper en/of derden, alsmede van alle schade die door Tussenpersoon wordt geleden als gevolg van een schending van de onder artikel 5.2 bedoelde garanties.
  5.4. Verkoper zal Tussenpersoon voorzien van alle benodigde documentatie zoals, informatie over financiering, onderhoudsboekje, rekeningen, handleidingen, reservesleutels etc. voor het tijdstip van ophalen/aflevering.
 2. Ophalen & aflevering
  Wanneer Tussenpersoon met Verkoper is overeengekomen dat Tussenpersoon het motorvoertuig zal ophalen en/of afleveren bij/aan Koper, dan zal op voorhand uitdrukkelijk tussen Verkoper en Tussenpersoon een vergoeding voor deze dienst worden overeengekomen.
 3. Kosten en totstandkoming Koopovereenkomst
  7.1. Tussenpersoon heeft recht op vergoeding van kosten in geval dit uitdrukkelijk tussen Verkoper en Tussenpersoon is overeengekomen.
  7.2. De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat Koper het aanbod van Tussenpersoon heeft aanvaard.
 4. Eigendom motorvoertuiggegevens
  Wanneer Campermakelaar.nl partij is bij de Bemiddelingsovereenkomst, wordt een motorvoertuigcontrole en vochtmeting door Campermakelaar.nl uitgevoerd. Daarnaast wordt een complete fotoreportage gemaakt van het motorvoertuig. Deze motorvoertuiggegevens en het fotomateriaal blijven eigendom van Campermakelaar.nl, ook na beëindiging van de Bemiddelingsovereenkomst en mogen zonder toestemming van Campermakelaar.nl niet gebruikt worden.
 5. Aansprakelijkheid
  9.1. Noch de Tussenpersoon, noch Campermakelaar.nl/Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA noch medewerkers of andere vertegenwoordigers van voornoemde partijen zullen op enige wijze aansprakelijk kunnen zijn voor directe dan wel indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder begrepen winstderving en elke andere vorm van kosten of compensaties, tenzij de schade het gevolg is van hun opzettelijk of bewust roekeloos handelen.
  9.2. In geval Tussenpersoon, ondanks hetgeen is bepaald in artikel 9.1., in rechte aansprakelijk wordt gehouden, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van enkel de directe schade, welke schade gemaximeerd is tot maximaal 5% van het bedrag dat Verkoper uit hoofde van de Bemiddelingsovereenkomst van Tussenpersoon heeft ontvangen of zou ontvangen.
 6. Privacyverklaring
  10.1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Campermakelaar.nl persoonsgegevens van Verkoper worden/zijn verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Campermakelaar.nl verwijst voor verdere informatie naar haar Privacyverklaring op www.campermakelaar.nl.
  10.2. In aanvulling op artikel 10.1. merkt Campermakelaar.nl nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van Verkoper verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 7. Aanpassingen
  Elke wijziging van de Bemiddelingsovereenkomst en / of deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk worden overeengekomen en namens Tussenpersoon zijn ondertekend. Campermakelaar.nl/Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd tot herziening en wijziging van de Bemiddelingsovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden over te gaan. Voor Verkoper zullen de voorwaarden die gelden op de datum van totstandkoming van de Bemiddelingsovereenkomst van toepassing zijn.
 8. Toepasselijk recht
  Op de Bemiddelingsovereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. In geval van geschillen is bevoegd de Nederlandse rechter die volgens de competentieregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering absoluut en relatief bevoegd is.

Helmond 14-11-2022

 

Campermakelaar.nl – Algemene voorwaarden voor Koper 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Campermakelaar.nl. Deze voorwaarden worden gebruikt door Campermakelaar.nl, zijnde de Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA, en alle contractueel vastgelegde / aangesloten regio campermakelaars van Campermakelaar.nl.

Deze voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden die mogelijk worden gehanteerd in het handelsverkeer door de branche, douane, branche gerelateerde en andere partijen.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter beginnend, in de navolgende betekenis gebruikt.

 • Koper: koper van een motorvoertuig dat is aangeboden via een bij Campermakelaar.nl aangesloten tussenpersoon.
 • Verkoper: verkoper van een motorvoertuig dat is aangeboden via Campermakelaar.nl.
 • Tussenpersoon: een campermakelaar, lid van Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA.
 • Coöperatieve Vereniging Camper Makelaars UA: Bernoullistraat 9, 5707 RX Helmond, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73093408.
 • Koopovereenkomst: de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper in het kader waarvan Verkoper het betreffende motorvoertuig aan Koper levert.
 • Koopprijs: de prijs die Koper uit hoofde van de Koopovereenkomst verschuldigd is voor de aankoop van het motorvoertuig.
 • RDW: Rijksdienst voor Wegverkeer.
 1. Recreatieve activa
  1.1. Alle door Tussenpersoon gepubliceerde beschrijvingen en afbeeldingen op de website van Tussenpersoon, in brochures of op andere plaatsen, dienen alleen ter indicatie. Tussenpersoon, Verkoper en hun respectievelijke medewerkers of vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de beschrijvingen en/of afwijkingen van afbeeldingen.
  1.2. Koper dient zich, alvorens de Koopovereenkomst te sluiten, te vergewissen van de conditie van het motorvoertuig en dient zelf te beoordelen of het motorvoertuig aan zijn gerechtvaardigde verwachtingen zal voldoen. Tussenpersoon geeft geen garantie of verklaring af over de staat van het motorvoertuig, noch voor enige beschrijving zoals door Verkoper kenbaar gemaakt. Alle aan het motorvoertuig gestelde voorwaarden en andere voorwaarden die betrekking hebben op het motorvoertuig (of uitdrukkelijk of impliciet door statuten of gewoonterecht) worden voor zover niet toegestaan binnen de wetgeving, uitgesloten.
  1.3. Elke verwijzing naar de leeftijd van het motormotorvoertuig heeft betrekking op de datum van de eerste registratie daarvan.
  1.4. Alle feitelijke gegevens betreffende de (motor)technische, fiscale, milieutechnische en overige informatie aangaande het motorvoertuig, zijn afkomstig uit de openbare registers van de RDW. Mogelijke onjuistheden in het kentekenregister van de RDW kunnen niet als tekortkoming van Tussenpersoon worden beschouwd.
  1.5. Tussenpersoon heeft samen met Verkoper een camperopname gedaan en heeft een RDW-registratiecontrole uitgevoerd voordat Tussenpersoon beslist een bemiddelingsovereenkomst met Verkoper aan te gaan. Deze camperopname en de RDW-registratiecheck zijn een momentopname, vrijblijvend en bevrijden Koper in geen geval van de in artikel 1.2. opgesomde uitgangspunten.
  1.6. Koper is zelf verantwoordelijk om te verifiëren of hij/zij beschikt over de gestelde eisen aan zijn rijbewijsvermeldingen, e.e.a. zoals benodigd voor het besturen van het gekochte motorvoertuig.
 2. Basis van de verkoop
  2.1. Tussenpersoon treedt op als bemiddelaar voor en namens Verkoper, e.e.a. zoals bedoeld in artikel 7:425 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (BW).
  2.2. Verkoper garandeert Koper dat hij de rechtmatige eigenaar is van het motorvoertuig, althans dat hij gerechtigd is om het motorvoertuig te vervreemden, alsmede dat het motorvoertuig vrij is van aanspraken van derden.
  2.3. Onverminderd het gestelde in artikel 1.2, kan het motorvoertuig verkocht worden met een door een derde partij verstrekte garantie, indien Koper deze garantie op het moment van koop wenst aan te schaffen.
  2.4. Verkoper, Tussenpersoon en de medewerkers en/of vertegenwoordigers van Tussenpersoon zijn niet aansprakelijk voor de administratie of handhaving van de in artikel 2 lid 3 genoemde garantie. Alle aanspraken betrekking hebbende op deze garantie zullen door Koper en de derde partij dienen te worden geregeld in overeenstemming met de algemene voorwaarden behorend bij de bedoelde garantie.
 3. Betaling van aanbetaling en aankoopprijs
  3.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zal Koper de volledige koopsom onverwijld voldoen na het ondertekenen van de Koopovereenkomst.
  3.2. In geval in de Koopovereenkomst is bepaald dat Koper een aanbetaling verschuldigd is, zal Koper die aanbetaling voldoen binnen de overeengekomen termijn. Het in dat geval resterende bedrag (inclusief de kosten voor de eventuele garantie zoals genoemd in 2.3), zijnde de totale koopsom verminderd met de aanbetaling(en), zal onverwijld na ondertekening van de Koopovereenkomst door Koper zijn voldaan.
  3.3. Alle betalingen aangaande de Koopovereenkomst dienen, zonder opschorting en/of verrekening, te worden voldaan binnen de in de Koopovereenkomst en deze voorwaarden genoemde termijnen. Als zodanig zijn de overeengekomen betalingstermijnen fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 aanhef onder a BW.
  3.4. Betalingen kunnen door Koper slechts bevrijdend worden gedaan op de bedrijfsrekening van Tussenpersoon.
 4. Ophalen van het motorvoertuig
  4.1. Koper zal, met inachtneming van het gestelde in artikel 4 lid 2, het motorvoertuig op eigen kosten en niet later dan zeven dagen na totstandkoming van de Koopovereenkomst ophalen/afhalen bij Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  4.2. Het is Koper niet toegestaan het motorvoertuig te verplaatsen alvorens hij de koopsom volledig heeft voldaan.
 5. Motorvoertuig, eigendom & aansprakelijkheid
  5.1. Het eigendom van het motorvoertuig wordt niet overgedragen aan Koper voordat deze de volledige koopsom heeft voldaan overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 3.2.
  5.2. Vanaf het moment dat het motorvoertuig aan Koper is geleverd, is Koper volledig verantwoordelijk voor verlies van en/of schade aan het motorvoertuig.
  5.3. In geval Koper in verzuim verkeert, dan wel voor zover Koper het motorvoertuig niet uiterlijk binnen zeven dagen (tenzij anders overeengekomen) na totstandkoming van de Koopovereenkomst heeft opgehaald c.q. heeft afgenomen, zal eveneens sprake zijn van risico-overgang. Noch Tussenpersoon, noch zijn medewerkers of vertegenwoordigers zijn vanaf dat moment voor enig verlies of schade aan het motorvoertuig aansprakelijk, zelfs niet wanneer het motorvoertuig onder beheer en/of toezicht van Tussenpersoon staat.

5.4. Koper is zelf verantwoordelijk om ervoor zorg te dragen dat hij voldoet aan alle wettelijke eisen met betrekking tot het eigendom en/of het gebruik van het motorvoertuig. Dit met inbegrip van het verkrijgen van alle relevante vergunningen en verzekeringen.

 1. Aansprakelijkheid
  6.1. Tussenpersoon is in geen geval aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de Koopovereenkomst door Verkoper en als gevolg daarvan ontstane schade aan de zijde van Koper.
 2. Privacyverklaring
  7.1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Campermakelaar.nl persoonsgegevens van Koper worden/zijn verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Campermakelaar.nl verwijst voor verdere informatie naar haar privacyverklaring op www.campermakelaar.nl.
  7.2. In aanvulling op artikel 7.1. merkt Campermakelaar.nl nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de verwerkte persoonsgegevens van Koper te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 3. Aanpassingen
  8.1. Elke wijziging van een Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Tussenpersoon behoudt zich het recht voor om deze uitgangspunten te herzien en/of te wijzigen.
 4. Toepasselijk recht
  9.1. Op de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. In geval van geschillen is bevoegd de Nederlandse rechter die volgens de competentieregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering absoluut en relatief bevoegd is.

 

Helmond, 14-11-2022