fbpx

Privacyverklaring; 

Campermakelaar.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Campermakelaar.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam 
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 
  • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers diejonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter nietcontroleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij deonline activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameldworden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemmingpersoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op viainfo@campermakelaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

  • Campermakelaar.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
  • Het afhandelen van uw betaling 
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
  • Campermakelaar.nl  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Campermakelaar.nl  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die wordengenomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Campermakelaar.nl) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Campermakelaar.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen terealiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

 Delen van persoonsgegevens met derden 

Campermakelaar.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Campermakelaar.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JHL Campers Zuid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@campermakelaar.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uwidentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Campermakelaar.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Campermakelaar.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@campermakelaar.nl 

Share This